Strategiczna Diagnoza i Plany Działania

 
Analiza aktualnej sytuacji/środowiska dla poszczególnych sektorów biznesowych, pro aktywna identyfikacja problemów i wyzwań, a także tworzenie planów działania rozwiązujących je i/lub poprawiających sytuację początkową. Obszary ekspertyzy: rozwój lokalny, innowacje oraz projekty społeczne.
 

Animacja/ Grupy dyskusyjnez

 
Organizacja i pobudzenie dynamiki działań, warsztaty oraz grupy dyskusyjne przy współudziale wszystkich udziałowców związanych z danym projektem lub inicjatywą.
 

Organizacja Spotkań Kick off

 
Organizacja, przygotowanie i koordynacja wstępnego spotkania kick off, podczas którego podjęte zostaną główne decyzje związane z wykonaniem projektu, ponadto zostaną określone i przydzielone obowiązki do każdego z partnerów.
 

Wsparcie Zarządzania Projektem (HelpDesk)

 
Dostowane do potrzeb wsparcie/usługi konsultingowe dotyczące wszystkich kwestii ekonomicznych, finansowych oraz administracyjnych powiązanych z dofinansowaniem projektów ze środków unijnych.
 

Wsparcie Helpdesku dla Zarządzania Konsorcjum

 
Dostosowane do potrzeb wsparcie/usługi konsultingowe dotyczące wszystkich zagadnień związanych z Zarządzaniem Konsorcjami w projektach dofinansowanych przez UE.
 

Wsparcie wykonawcze

 
Poza ogólną koordynacją działań w ramach projektu, oferujemy wsparcie wszystkich aspektów gospodarczych, finansowych i administracyjnych zarządzania projektami, a także prowadzenie rozliczania projektów (compliance).
 

Zarządzanie Projektem

 
Nadzór nad zadaniami związanymi z koordynacją konsorcjum: organizacja spotkań i planu pracy; działania poprawiające aktywną współpracę w ramach konsorcjum ukierunkowane na wsparcie Koordynatora Projektu.
 

Rozpowszechnianie oraz Transfer Rezultatów Projektu

 
Stworzenie oraz opracowanie różnych elementów Planu Komunikacji Projektu: logo, strony, newslettera, itd.
 

Trwałość

 
Określenie potrzebnych działań do transferu rezultatów projektu na rynek, dostarczonych w taki sposób, który zapewnia trwałość rezultatów wykraczającą poza okres publicznego dofinansowania projektu.
 

Ocena/ Fachowa Recenzja

 
Stworzenie systemu monitoringu i analizy, które pozwolą na pomyślne wdrożenie różnych działań projektu i zapewnią możliwie najwyższy poziom osiągnięć, przy jednoczesnym uwzględnieniu wstępnie przyjętych celów.