Choć econet rozwija się i zmienia, niektórych spraw zmiany te nie dotykają: są to nasze cele i wartości. Deklarację Wartości i Zobowiązań econet przedstawiamy do konsultacji naszym wspólnikom, pracownikom i społecznościom. Określa ona ramy, w których prowadzimy swoją działalność. Stanowi wskazówkę przy podejmowaniu decyzji biznesowych i wdrażaniu strategii, zapewniając, że pozostajemy wierni wartościom, które uczyniły z nas tak silną organizację.

 

WARTOŚCI PODSTAWOWE

 
Uczciwość i tolerancja: Cenimy uczciwość i tolerancję, promujemy działania korporacyjne zgodne z naszymi wartościami.

Odpowiedzialność: Bierzemy odpowiedzialność za nasze zadania i działamy dla ich realizacji, dokładając wszelkich starań dla wykonania podjętej misji.

Bezpieczeństwo informacji i własności intelektualnej Klienta i osób trzecich: econet wymaga od wszystkich swoich pracowników stosowania niezbędnych środków dla zapewnienia ochrony informacji i własności intelektualnej Klienta i osób trzecich chronionych rejestracją, zastrzeżeniem, zasadami poufności, prawami autorskimi, licencjami, zezwoleniami lub innymi ograniczeniami.

Profesjonalizm: Dążymy do ciągłego rozwoju nabywając nową wiedzę i innowacyjnie podchodząc do świadczonych usług dzięki zdobywanemu doświadczeniu, tak jak czynimy to Wprowadzając Open Funding.

Przedsiębiorczość:Działamy wobec siebie nawzajem jak odpowiedzialni partnerzy i współpracownicy, dzieląc się swoimi talentami i zaangażowaniem, z entuzjazmem kierując energię ku zadaniom stawianym przez naszych Klientów.

Twórcze myślenie:zachęcamy naszych pracowników do twórczego podejścia do poszczególnych problemów i wyzwań, zarówno wewnątrz organizacji jak i w kontaktach poza nią, włączając pracowników w planowanie strategiczne i zachęcając do tworzenia innowacyjnych pomysłów, rozwiązań i narzędzi dla Klientów.

STOSUNEK DO KLIENTÓW

Tworzenie nowej wartości dla Klienta: Świadczymy na rzecz naszych Klientów wysokiej jakości usługi, współpracujemy z nimi przy jak najlepszym wykorzystaniu dostępnych możliwości dla stworzenia nowej wartości, kierujemy się przede wszystkim ich interesem i oferujemy doskonałej jakości obsługę.
Działalność międzynarodowa: Rozwijamy prowadzoną działalność na rynku międzynarodowym – przekraczając granice oferujemy Klientom możliwość ekspansji i nawiązania współpracy międzynarodowej.

Zaangażowanie i sukces: Kierujemy się dobrem naszych Klientów i angażujemy nieustannie w poprawę realizacji i konsolidację ich celów oraz spełnianie ich oczekiwań, koncentrując nasze wysiłki na wspieraniu ich w dążeniu do sukcesu w prowadzonej działalności.

Bliska współpraca: Staramy się jak najbliżej zapoznać z realiami sytuacji naszych Klientów, zintegrować z ich strukturą, odwiedzać ich biura i poznać codzienną działalność.

Jakość obsługi: Ściśle przestrzegamy procedur zapewniania jakości, poddając się weryfikacjom przez osoby trzecie i dążąc do uzyskania najwyższego możliwego poziomu jakości usług.
 

ŚRODOWISKO PRACY

 
Jakość życia: Dążymy do utrzymania i poprawiania bezpieczeństwa i komfortu miejsc pracy naszego zespołu, oferując elastyczne godziny pracy i zapewniając urządzenia pozwalające opcjonalnie pracować z domu, biura lub obiektów Klienta, bez żadnych ograniczeń geograficznych czy czasowych.

Równe szanse: Cieszy nas większe uczestnictwo i reprezentacja kobiet; zachęcamy do stosowania polityki równych szans zarówno w zespole econet jak i w projektach realizowanych przez naszych Klientów.

Wzajemny szacunek: Z mocą potępiamy wszelkie przejawy dyskryminacji i molestowania w jakiejkolwiek formie: werbalnej, fizycznej czy innego niewłaściwego zachowania. Uważamy je za nieakceptowalne ani w pracy ani poza nią. Tego rodzaju zachowania nie są tolerowane w żadnych okolicznościach.

Stosunki z konkurencją: conet zawsze konkuruje energicznie, jednak traktując konkurentów z szacunkiem, komentując ich usługi i rozwiązania w sposób merytoryczny, nigdy nie dyskredytując konkurencji i nie rozpowszechniając na jej temat fałszywych informacji.

Stosunki z dostawcami: Podejmujemy wszelkie starania aby utrzymać długotrwałe stosunki z dostawcami, którzy podzielają nasze wartości i etycznie prowadzą swoją działalność.

Komunikacja: Podejmujemy wszelkie starania aby stale poprawiać zarówno komunikację wewnętrzną jak i zewnętrzną.

Zobowiązania socjalne: Stosujemy biznesowe kryteria oceny wyników pracując z zarówno z Klientami z sektora publicznego jak i prywatnego, pomagając skierować ich wysiłki na realizację celów socjalnych.

Zrównoważony rozwój: Oceniamy stosunek kosztów do wyników i minimalizujemy wpływ negatywnych efektów zewnętrznych w kontekście socjoekonomicznych i środowiskowych wpływów przedsięwzięć naszych Klientów.

Zróżnicowanie: Zachęcamy do tworzenia zespołów wielokulturowych z przedstawicieli różnych narodów, kultur, środowisk akademickich i biznesowych.

Konflikty: Dążymy do polubownego rozwiązywania, także z wykorzystaniem mediacji, wszelkich konfliktów, w których mogą pośrednio lub bezpośrednio uczestniczyć nasi pracownicy lub Klienci.