Finansowanie ze środków publicznych podlega nieustannym zmianom.

Granty stanowią instrument finansowania ze środków publicznych pozwalający osiągać cele związane między innymi z innowacyjnością, zrównoważonym rozwojem i mobilnością na rynku pracy. Zmiany wektorów polityki państwa, wynikające np. ze zmian sytuacji gospodarczej, powodują także zmiany kryteriów udzielania grantów. econet jest na bieżąco z tego typu zmianami.

Obecnie mówić można o sześciu istotnych tendencjach dotyczących udzielania grantów.

 • Współpraca publiczno-prywatna
  Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) to współpraca między podmiotami sektora publicznego i spółkami prywatnymi. Dzięki niej rząd korzysta z dobrodziejstw wiedzy i innowacji obecnych na rynku. Sektor prywatny podejmuje coraz większą odpowiedzialność i współpracuje z rządem w zakresie inicjatyw społecznościowych. Z tego względu wiele dotacji wymaga, aby ubiegający się zawiązywali partnerstwa jednoczące siły spółek ponadnarodowych, innowacyjnych i organizacji dysponujących zasobami wiedzy w celu rozwiązania wspólnego problemu.
 • Większy wpływ rynku na tematykę grantów
  Komisja Europejska coraz częściej zaprasza podmioty zewnętrzne do określania potrzeb, ustalania najważniejszych tematów grantów oraz sposobu ich kształtowania. Szczególny wpływ na kształt grantów w przyszłości mogą mieć zwłaszcza uczestnicy partnerstw publiczno-prywatnych dzielący z rządami cele strategiczne.
 • Rosnące znaczenie faktu uzyskania grantu
  Podstawową korzyścią jest uzyskanie środków finansowych, ale nie jest to jedyna korzyść wynikająca z uzyskania dotacji. Coraz większą wartość ma także legitymizacja i wzmocnienie wizerunku spółki, produktów lub usług. Otwiera to szanse na współpracę z czołowymi spółkami innowacyjnymi lub umożliwia partnerstwo z uznanymi instytutami badawczymi.
 • Rosnące zainteresowanie grantami ze strony organów zarządzających spółek
  Takie kwestie jak absencje, ciężary podatkowe, zatrudnienie i innowacyjność są w spółkach zawsze aktualne. W ciągu ostatnich dziesięciu-piętnastu lat zarządy spółek nie przywiązywały szczególnej uwagi do korzystania z grantów i najpełniejszego zagospodarowania ich potencjału. Obecnie wyraźnie widoczna jest zmiana podejścia do tych kwestii i rosnące zainteresowanie grantami w gabinetach zarządów.
 • Rosnące zapotrzebowanie na pełny przegląd oferty grantów
  Istnieje ponad 20.000 programów regionalnych, krajowych i unijnych. Dopóki rządy nie skatalogują tej mnogości, wydaje się niemożliwe uzgodnienie dążeń samorządów, rządów i instytucji europejskich i ich poszczególnych agend. Efektem jest nieprzejrzysty gąszcz możliwości, warunków i uwarunkowań.
 • Silniejsze argumenty za ograniczeniem obciążeń administracyjnych
  Rządy chcą, aby ich zasoby były wykorzystywane odpowiedzialnie. Oznacza to, że procedury administracyjne i kontrola nad realizacją przedsięwzięć finansowanych z grantów powinny być ścisłe. Większość krajowych i europejskich beneficjentów grantów skarży się na nadmierny ciężar obowiązków administracyjnych. Z tego względu coraz większa dbałość o ograniczanie ciężarów administracyjnych przyczynia się do większej „przyjazności” grantów.